شماره رکورد :
26067
ردة اصلي :
PIR
شماره :
4224
شمارة کاتر :
/س9
عنوان :
سياه بازي از نگاه يك سياه باز
شرح پديد آور :
به كوشش جواد انصافي
اطلاعات نشر :
اصفهان , حجت
سال نشر :
بي تا
مشخصات ظاهري :
208ص.
موضوع :
نمايشنامه فارسي - قرن 14- مجموعه ها.
لينک به اين مدرک :

بازگشت